29040  формуляра

КЛАСИРАНЕТО
Е ПУБЛИКУВАНО!

Европейски стипендии, евростипендии

Уважаеми студенти,
Класирането за стипендии за зимен семестър на учебната 2015/2016 година е публикувано. В секцията "Статистика" можете да видите минималните балове, а след като влезете в профила си, можете да видите дали сте класирани.
Всички студенти, които са класирани за стипендии и не са подали номер на банкова сметка (IBAN) при кандидатстването, следва да го направят в срок до 4 декември 2015 г., 23:59 часа. В противен случай губят право на стипендия. Подаването на IBAN става само чрез сайта на проекта
Напомняме, че през този семестър максималният брой месеци, за които се получава стипендия за успех, е три. Това е свързано с края на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. и недопустимост на разходите след 31.12.2015 г.
Настоящата кампания има и още една особеност, продиктувана от приключването на целия програмен период по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
Броят на класираните студенти е по-голям от предварително определените квоти, тъй като екипът на проекта предложи и министърът на образованието и науката одобри квотите да бъдат увеличени до изразходване на целия наличен финансов ресурс в бюджета на проекта.
На този последен етап, при наличие на неизразходвани средства по даден проект, няма възможност те да бъдат върнати в общия бюджет на оперативната програма и да бъдат преразпределени към други проекти, както досега. Затова, още при старта на кампанията бе решено преди обявяване на класирането да се направи пресмятане на необходимите средства за изплащане на стипендиите и, при наличие на неизразходван финансов ресурс, да се увеличат предварително установените квоти с наличните средства.
В резултат на това повече студенти ще получат стипендии за успех и специални стипендии и по-пълно ще се постигнат целите на проекта.
Екип на проектаВход в системата за регистрирани потребители
ЕГН/ЛНЧ:
Парола:
Кода от картинката:
   
 

Г Р А Ф И К

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2015/2016 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ДЕЙНОСТ СРОК
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии през интернет страницата на Проекта 22 октомври 2015 г.
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища 26 октомври 2015 г.
Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 26 октомври 2015 г.
Въвеждане на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища (по специалности - за стипендиите за успех и по факултети - за специалните стипендии) въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за летния семестър на учебната 2014/2015 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти до 30 октомври 2015 г.
Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта 12 ноември 2015 г., четвъртък, 23:59 ч.
Край на подаване от студентите на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 12 ноември 2015 г.) и съпътстващите ги документи във висшите училища 17 ноември 2015 г., вторник, според работното време на висшето училище
Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 20 ноември 2015 г.
Срок за подаване на възражения от студентите пред висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри  23-25 ноември 2015 г.
Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища 26 ноември 2015 г.
Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища 1 декември 2015 г., вторник
Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта) 4 декември 2015 г.,
23:59 часа
Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите до 8 декември 2015 г.
Проверка на рамковите формуляри и изготвяне на платежни документи до 10 декември 2015 г.
Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за три месеца от зимния семестър на учебната 2015/2016 година от 11 декември 2015 г.
Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите до 18 декември 2015 г.
Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН до 10 януари 2016 г.


Презентация на проект „Студентски стипендии“

ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ" 2012-2015

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.