ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ
от 27.11.2017 до 14.01.2018

21339

формуляра
Untitled Document

Уважаеми студенти,
От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2017/2018 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”.
Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 14 януари 2018 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2018 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите в секцията „График”.
Екип на проектаВход в системата за регистрирани потребители

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИФАЗА 1“

На 27 ноември 2017 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за зимния семестър на учебната 2017/2018 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1“, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри на адрес http://eurostipendii.mon.bg . Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване до 14 януари 2018 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2018 г. Пълният график с всички срокове и правила на кампанията могат да бъдат намерени на посочената интернет страница и във всяко висше училище.

Проект „Студентски стипендии – фаза 1“ цели чрез система от стипендии да стимулира обучението в дадени области на висшето образование, определени като приоритетни за страната и да разшири обхвата на образователната услуга посредством допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно.

Стипендии за специални постижения могат да получават всички студенти в редовна форма на обучение, в държавни и частни висши училища, създадени съгласно Закона за висшето образование, а стипендии за успех могат да получават студентите, обучаващи се в приоритетни професионални направления (определени в Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г.).

Студентите могат да получават стипендии по проекта, независимо от това дали получават стипендии и/или награди със средства от държавния бюджет.

Стипендията за специални постижения е еднократна и е в размер на 300 лв., като един студент може да получи до три стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.

Стипендията за успех е в размер на 150 лв. месечно. Стипендията се получава 5 месеца в рамките на даден семестър.

Това е последният четвърти семестър от реализирането на тази фаза на проекта. От началото ѝ досега стипендии са получили близо 30 000 студента за почти 23 млн. лв.