Европейски стипендии, евростипендии

Уважаеми студенти,
Предстои кампанията за кандидатстване за зимен семестър на учебната 2014/2015 г. Подробна информация и график на кампанията ще бъдат публикувани съвсем скоро.

Екип на проектаНастоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.