Европейски стипендии, евростипендии

Страницата на проект „Студентски стипендии – фаза 1“ е в процес на актуализация. Ще бъде публикувана допълнителна информация за стартиране на проектните дейности на този сайт, по висши училища и на фейсбук страницата на проекта.Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.