ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

КЛАСИРАНЕТО
Е
ПУБЛИКУВАНО

26843

формуляра
Untitled Document
Уважаеми студенти,
Класирането за стипендии за летен семестър на учебната 2016/2017 година е публикувано. В секцията "Статистика" можете да видите минималните балове, а след като влезете в профила си, можете да видите дали сте класирани.
Всички студенти, които са класирани за стипендии и не са подали номер на банкова сметка (IBAN) при кандидатстването, следва да го направят в срок до 8 юни 2017 г., 23:59 часа. В противен случай губят право на стипендия. Подаването на IBAN става само чрез сайта на проекта

Екип на проектаВход в системата за регистрирани потребители

ПО-ВИСОКИ РАЗМЕРИ НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Размерът на стипендията за успех се увеличава от 120 на 150 лв. месечно, а за специални постижения – от 200 на 300 лв. Новите размери ще важат за летния семестър на учебната 2016/2017 година. Осигурени са пари за близо 10 000 стипендии за успех на обща сума 7,5 млн. лв. (за пет месеца) и за 10 000 стипендии за специални постижения на стойност 3 млн. лв.
Студентите могат да кандидатстват за стипендии през летния семестър на тази академична година от 17 април до 14 май 2017 г. Формулярите се подават онлайн чрез настоящата интернет страница. Класирането ще бъде публикувано на 5 юни 2017 г.
Пълният график с всички срокове и правила на кампанията могат да бъдат намерени в секцията „График“.
Стипендии за успех могат да получават студентите в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища, които се обучават в приоритетни професионални направления (определени в ПМС № 64 от 25 март 2016 г.). Стипендията се изплаща пет месеца в рамките на даден семестър.
Стипендии за специални постижения могат да получават всички студенти в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища. Един студент може да получи до три стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.
Чрез стипендиите по проект „Студентски стипендии - фаза 1“ се цели да се стимулира обучението в приоритетни за страната области на висшето образование и да направи следването по-достъпно. Те допълват и подобряват създадените по националното законодателство възможности за стимулиране на студентите със средства от държавния бюджет. За разлика от тях с парите от ЕС могат да се отпускат стипендии  за успех и за специални постижения и на студентите в частни висши училища.
Студентите имат право на европейски стипендии независимо от това, дали получават други стипендии или награди със средства от държавния бюджет.
През изминалия зимен семестър на учебната 2016/2017 година стипендиите за специални постижения бяха 5396, получени от общо 3027 студенти. Тъй като един студент може да получи до три такива стипендии, общият броя на предоставените стипендии е по-голям от броя на студентите. Средният успех на класираните студенти за стипендии за специални постижения е 5,54. Пълни отличници са 732-ма студенти. Другия вид стипендии – за успех, са получили общо 7904 студенти. Средният успех на класираните за тях е 5,37, пълните отличници са 707.
Повече данни за изминалите семестри могат да бъдат намерени в приложената презентация.
Екип на проекта

Презентация на проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”