Европейски стипендии, евростипендии

Проект „Студентски стипендии” – ІІІ фаза (BG051PO001-4.2.06) се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът съответства на специфичната цел на програмата за увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование. Вписва се в целите на приоритетната ос 4. „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, като планира да допълни и разшири действието на сега съществуващите в Република България политики за студентско подпомагане, осъществявани със средства от държавния бюджет.
Настоящият проект е трета фаза, която надгражда успешната практика на процедурите за директно предоставяне BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” (2008-2010 г.) и BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди (2010-2012 г.).
Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката чрез дирекция "Висше образование".
Общата сума на проекта е близо 91 000 000 лв. Бюджетът на първа фаза бе 39 000 000 лв., а на втора – 47 000 000 лв.
През първата фаза за учебните 2008/2009 и 2009/1010 години бяха изплатени 309 429 стипендии за високи резултати в обучението и бяха присъдени 30 478 награди на студенти от приоритетните области, посочени в Националната програма за реформи 2007-2009 г.: Природни науки, математика и информатика и Технически науки.
През втората фаза числата показват:
2010-2011 г.
- зимен семестър – 14 165 студенти получили стипендии и 3 150 получили награди
- летен семестър – 15 080 студенти получили стипендии и 3 627 получили награди
2011-2012 г.
- зимен семестър – 14 727 студенти получили стипендии и 3 880 получили награди
- летен семестър – 15 639 студенти получили стипендии и 5 808 получили награди
През втората фаза награди можеха да получават студентите във всички специалности и професионални направления без тези, обучаващи се в „Право”, „Спорт”, „Национална сигурност” и „Военно дело”. През настоящата трета фаза на проекта няма ограничения и всички студенти в редовна форма на обучение в български висши училища могат да кандидатстват за т.н. „специални стипендии”, които кореспондират на наградите от първите две фази.
Ръководител на проекта е доц. д-р Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование” в Министерството на образованието и науката. Екипът за управление на проекта се състои от 7 координатори и 2 технически сътрудници. Партньори на министерството са всички 51 висши училища в Република България, създадени по реда на Закона за висшето образование, с които са сключени договори за партньорство.
Проектът не дублира, а допълва и подобрява съществуващите възможности, създадени от националното законодателство, за отпускане на стипендии, награди и помощи на студенти, в държавните висши училища със средства от държавния бюджет (Закон за висшето образование, Постановление на Министерския съвет № 90/2000 г.). Стипендиите за успех и специалните стипендии, отпускани по линия на безвъзмездната финансова помощ от ЕСФ, студентите ще могат да се получават независимо от това дали получават стипендии и други помощи, финансирани със средства от държавния бюджет.
Общата цел на проекта е гарантиране на справедливост по отношение на равния достъп на студентите до образование и повишаване на тяхната мотивация за по-добра подготовка.
Специфичните цели на проекта са:
- Допълване на съществуващата в Република България система за предоставяне на студентски стипендии, награди и кредити с използването на финансиране от Европейския социален фонд.
- Надграждане на успешната практика на процедурите за директно предоставяне BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” 2008 – 2010 г. и BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди” 2010 – 2012 г.
- Насърчаване на младите хора да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция.
- Създаване на условия за намаляване на съществуващите диспропорции между актуалните потребности на трудовия пазар и профила на обучение във висшите училища.
В рамките на проекта, обхващащ учебните 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 и първия семестър на 2015/2016 учебни години, ще бъдат предоставени не по-малко от 741 860 месечни стипендии по 120 лв. за до 20 % от студентите в редовна форма на обучение във висшите училища в Република България, създадени в съответствие със ЗВО. Броят на стипендиите ще бъде разпределен пропорционално по специалности в съответното висше училище, филиал и основно звено, според броя на обучаващите се студенти в редовна форма на обучение. Стипендиите ще се предоставят след класиране по низходящ ред на успеха за всеки семестър от периода на изпълнение на проекта, за по 5 месеца на семестър (с изключение на последния зимен семестър на 2015/2016 г., когато максималният брой месеци ще бъде 3, поради приключване на Оперативната програма).
За целия срок на проекта ще бъдат отпуснати 43 476 еднократни семестриални специални стипендии по 200 лв. Специалните стипендии ще обхванат до 30 % от студентите в редовна форма на обучение. Специалните стипендии ще се предоставят след класиране по низходящ ред на успеха и представяне на документ за участие в научни, изследователски, практически разработки или в художествено-творчески дейности за всеки семестър от периода на изпълнение на проекта.
Висшите училища – партньори по проекта, осъществяват дейности, включени в партньорските договори:
1. Определят екипи от лица, които работят по организацията за предоставяне на стипендиите по проекта;
2. Предоставят база и техника, необходима за изпълнение на тези дейности;
3. Огласяват по подходящ начин в съответното висше училище информация за броя стипендии по проекта за съответния семестър, вида на документите за кандидатстване и сроковете за подаването им;
4. Приемат документите от кандидатите (формуляри за кандидатстване, уверения за успех, документи, удостоверяващи участието в научни, практически или приложни разработки);
5. Проверяват за правилното попълване на документите от кандидатите;
6. Верифицират и изпращат данните за кандидатите в предоставена от МОН софтуерна програма;
7. Изпращат в определен от министъра на образованието и науката срок подписаните и подпечатени списъци (рамкови формуляри) на класираните студенти в дирекция „Висше образование” на МОН;
8. Изплащат стипендиите на крайните бенефициенти – студентите;
9. Отчитат изплатените средства със съответните разходооправдателни документи (платежни нареждания, банкови извлечения и др.)
10. Съхраняват първичните документи на кандидатите.


Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.