46242  формуляра

КЛАСИРАНЕТО
Е
ПУБЛИКУВАНО!

Европейски стипендии, евростипендии

Проект „Студентски стипендии” – ІІІ фаза (BG051PO001-4.2.06) се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът съответства на специфичната цел на програмата за увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование. Вписва се в целите на приоритетната ос 4. „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, като планира да допълни и разшири действието на сега съществуващите в Република България политики за студентско подпомагане, осъществявани със средства от държавния бюджет.

Настоящият проект е трета фаза, която надгражда успешната практика на процедурите за директно предоставяне BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” (2008-2010 г.) и BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди (2010-2012 г.).

Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката чрез дирекция "Висше образование".

Общата сума на проекта е 81 000 000 лв. Бюджетът на първа фаза бе 39 000 000 лв., а на втора – 47 000 000 лв.

През първата фаза за учебните 2008/2009 и 2009/1010 години бяха изплатени 309 429 стипендии за високи резултати в обучението и бяха присъдени 30 478 награди на студенти от приоритетните области, посочени в Националната програма за реформи 2007-2009 г.: Природни науки, математика и информатика и Технически науки.

През втората фаза числата показват:
2010-2011 г.
- зимен семестър – 14 165 студенти получили стипендии и 3 150 получили награди
- летен семестър – 15 080 студенти получили стипендии и 3 627 получили награди
2011-2012 г.
- зимен семестър – 14 727 студенти получили стипендии и 3 880 получили награди
- летен семестър – 15 639 студенти получили стипендии и 5 808 получили награди

През втората фаза награди можеха да получават студентите във всички специалности и професионални направления без тези, обучаващи се в „Право”, „Спорт”, „Национална сигурност” и „Военно дело”. През настоящата трета фаза на проекта няма ограничения и всички студенти в редовна форма на обучение в български висши училища могат да кандидатстват за т.н. „специални стипендии”, които кореспондират на наградите от първите две фази.

Ръководител на проекта е доц. д-р Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование” в Министерството на образованието и науката. Екипът за управление на проекта се състои от 7 координатори и 2 технически сътрудници. Партньори на министерството са всички 51 висши училища в Република България, създадени по реда на Закона за висшето образование, с които са сключени договори за партньорство.

Проектът не дублира, а допълва и подобрява съществуващите възможности, създадени от националното законодателство, за отпускане на стипендии, награди и помощи на студенти, в държавните висши училища със средства от държавния бюджет (Закон за висшето образование, Постановление на Министерския съвет № 90/2000 г.). Стипендиите за успех и специалните стипендии, отпускани по линия на безвъзмездната финансова помощ от ЕСФ, студентите ще могат да се получават независимо от това дали получават стипендии и други помощи, финансирани със средства от държавния бюджет.

Общата цел на проекта е гарантиране на справедливост по отношение на равния достъп на студентите до образование и повишаване на тяхната мотивация за по-добра подготовка.

Специфичните цели на проекта са:
- Допълване на съществуващата в Република България система за предоставяне на студентски стипендии, награди и кредити с използването на финансиране от Европейския социален фонд.
- Надграждане на успешната практика на процедурите за директно предоставяне BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” 2008 – 2010 г. и BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди” 2010 – 2012 г.
- Насърчаване на младите хора да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция.
- Създаване на условия за намаляване на съществуващите диспропорции между актуалните потребности на трудовия пазар и профила на обучение във висшите училища.

В рамките на проекта, обхващащ учебните 2012/2013 г., 2013/2014 г. и първия семестър на 2014/2015 г., ще бъдат предоставени не по-малко от 593 000 месечни стипендии по 120 лв. за до 20 % от студентите в редовна форма на обучение във висшите училища в Република България, създадени в съответствие със ЗВО. Броят на стипендиите ще бъде разпределен пропорционално по специалности в съответното висше училище, филиал и основно звено, според броя на обучаващите се студенти в редовна форма на обучение. Стипендиите ще се предоставят след класиране по низходящ ред на успеха за всеки семестър от периода на изпълнение на проекта, за по 5 месеца на семестър.

За целия срок на проекта ще бъдат отпуснати 37 500 еднократни семестриални специални стипендии по 200 лв. Специалните стипендии ще обхванат до 30 % от студентите в редовна форма на обучение. Специалните стипендии ще се предоставят след класиране по низходящ ред на успеха и представяне на документ за участие в научни, изследователски, практически разработки или в художествено-творчески дейности за всеки семестър от периода на изпълнение на проекта.

Висшите училища – партньори по проекта, осъществяват дейности, включени в партньорските договори:
1. Определят екипи от лица, които работят по организацията за предоставяне на стипендиите по проекта;
2. Предоставят база и техника, необходима за изпълнение на тези дейности;
3. Огласяват по подходящ начин в съответното висше училище информация за броя стипендии по проекта за съответния семестър, вида на документите за кандидатстване и сроковете за подаването им;
4. Приемат документите от кандидатите (формуляри за кандидатстване, уверения за успех, документи, удостоверяващи участието в научни, практически или приложни разработки);
5. Проверяват за правилното попълване на документите от кандидатите;
6. Верифицират и изпращат данните за кандидатите в предоставена от МОН софтуерна програма;
7. Изпращат в определен от министъра на образованието и науката срок подписаните и подпечатени списъци (рамкови формуляри) на класираните студенти в дирекция „Висше образование” на МОН;
8. Изплащат стипендиите на крайните бенефициенти – студентите;
9. Отчитат изплатените средства със съответните разходооправдателни документи (платежни нареждания, банкови извлечения и др.)
10. Съхраняват първичните документи на кандидатите.

Презентация на проект „Студентски стипендии“

ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ" 2012-2015

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.