Европейски стипендии, евростипендии

УКАЗАНИЯ
(Моля, прочетете указанията до края преди да започнете нова регистрация и кандидатстване. Запознайте се предварително и с утвърдената от министъра на образованието и науката
Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проекта и обърнете внимание на често задаваните въпроси)

От 22 октомври до 12 ноември 2015 г. студентите могат да кандидатстват чрез настоящата интернет страница за стипендии за успех и за специални стипендии за първите три месеца (октомври-декември) от зимния семестър на учебната 2015/2016 година. След регистрация студентът може да попълни следните отделни формуляри:
- формуляр за кандидатстване за стипендия за успех – в син цвят (буква А)
- формуляр за кандидатстване за специална стипендия – в зелен цвят (буква Б)

ВАЖНО! Цветовете на формулярите са само с цел улесняване кандидатстването през интернет страницата на проекта и при подаване във висшите училища не е необходимо формулярите да бъдат разпечатвани цветно!

Кандидатстването за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – ІІІ фаза, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година”, се осъществява по следния начин:

1.
Студентът се регистрира в системата чрез връзката (линка) „Нова регистрация”.
ВАЖНО! Независимо дали студентът е кандидатствал и получавал стипендии по проекта през изминалия семестър или изминали години, задължителна е нова регистрация, за да се кандидатства за стипендия за успех и/или за специална стипендия през настоящата кампания за зимен семестър на учебната 2015/2016 година.

2.
При регистрация от падащото меню студентът избира вида личен идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ или друг номер), в зависимост от неговото гражданство или статут на постоянно или временно пребиваващ чужденец, и въвежда факултетен номер. Системата извършва справка с базите данни в „Регистъра на действащите и прекъсналите студенти”, поддържан от МОН, и при наличие на съвпадение показва наличните за съответния студент данни. При липса на данни системата предлага възможност за повторен опит, в случай че студентът е допуснал грешка при въвеждане на данните. Ако и при следващи опити студентът не бъде открит в системата, следва да провери в своето висше училище дали и с какви данни е подаден към Регистъра на действащите и прекъснали студенти. Студентите в първи курс, първи семестър, не фигурират в системата, тъй като нямат право да кандидатстват по проекта.
В случай че изобщо не е подаден от висшето училище към Регистъра или е подаден с погрешен ЕГН, ЛНЧ или друг номер, студентът трябва да направи нова регистрация на несъществуващ студент и сам да попълни ръчно всички полета с данни от формуляра (имена, висше училище, факултет и т.н.).
След това кандидатстването се извършва по стандартния ред.

3.
След успешна регистрация студентът получава потвърждение на e-mail и има възможност за вход в системата с ЕГН, ЛНЧ или друг номер и парола. ВАЖНО! е при регистрацията да се даде реален e-mail адрес, тъй като на него се получават всички последващи нотификации.

4.
Секцията "Онлайн кандидатстване" на сайта представлява персонална страница с възможности за попълване и редакция на лични данни, статистически данни, подаване на нов формуляр за стипендия за успех, формуляри за специална стипендия, разпечатване или анулиране на вече попълнените формуляри и др.

5.
При подаване на нов формуляр за стипендия за успех и/или за специална стипендия студентът попълва лични данни (само в случай, че те не са попълнени автоматично от системата), допълнителни данни и статистически данни в съответствие с изискванията на Регламент (EO) 1828/2006. Статистическите данни не оказват никакво влияние върху класирането, но са задължителни за попълване, тъй като въз основа на тях се отчита изпълнението на индикаторите по проекта.
В края на формуляра студентът декларира, че дава съгласие личните му данни да бъдат обработвани единствено и само за целите на проекта.
Във формуляра за специална стипендия студентът декларира също така, че разработката/дейността, с която кандидатства, не е получила финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма. Непопълването на някое поле не позволява генериране, преглед и разпечатване на формуляр.

ВАЖНО!
Студент може да получи до 5 (пет) специални стипендии на семестър, ако има съответния брой участия в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности в областта на висше образование, в която се обучава. При едновременно обучение по две специалности, за специална стипендия може да се кандидатства и по двете специалности, като общият брой получени специални стипендии по двете специалности не може да надвишава 5 (пет).
Ако студентът желае да кандидатства за повече от една специална стипендия с повече от една разработка/дейност, попълва отделен формуляр за всяка разработка/дейност. Системата позволява попълването на до 5 (пет) формуляра за специална стипендия.
Право и компетентност за преценка за съответствието на представените разработки с критериите/изискванията на проекта имат комисиите в отделните висши училища.

6.
Изчисляването на успеха става по начин, определен от съответния факултет или висше училище, еднакъв за студентите в дадена специалност (при стипендиите за успех) и еднакъв за студентите в даден факултет/основно структурно звено (при специалните стипендии). Различните начини на изчисляване на успеха, възприети от различните факултети и висши училища, не водят до неравнопоставеност между студентите, тъй като, независимо от метода на изчисляване, в рамките на една и съща специалност (съответно факултет) успехът на всички студенти е пресметнат по еднакъв начин.

ВАЖНО!
– Студентите, които не са положили успешно всички изпити по учебен план до началото на настоящия зимен семестър (т.е. имат „невзети” изпити), нямат право да кандидатстват за стипендии. Нямат право да кандидатстват за стипендии, независимо дали са положили успешно всички изпити по учебен план до момента, и студентите, чийто среден успех от предходните два семестъра (за първокурсниците, които в момента са втори семестър – от първия семестър) е по-нисък от добър 4.00 – за стипендиите за успех, и по нисък от добър 4.00 от предходния един семестър – за специалните стипендии.

За изчисляване на успеха за стипендия за успех се вземат оценките от последните два семестъра, предхождащи настоящия, а за първокурсниците, които в момента са втори семестър – само от първия семестър.


ПРИМЕР:
В общия случай изчисляването на успеха за стипендия за успех за настоящия зимен семестър на учебната 2015/2016 г. се извършва въз основа на оценките от зимния и летния семестър на предходната учебна 2014/2015 година. Студентите в първи курс, втори семестър (бакалавърска или магистърска степен), изчисляват успеха си само въз основа на изминалия летен семестър на учебната 2014/2015 година.

За изчисляване на успеха за специална стипендия се вземат оценките от предходния (един) семестър, независимо в кой курс е студентът, т.е. от изминалия летен семестър на учебната 2014/2015 година.


ОСОБЕНИ СЛУЧАИ:
Студенти, които поради някаква причина нямат посочените предходни семестри (прекъснали и възстановили обучението си, обучавали се в чужбина, в друга специалност и др.), изчисляват успеха си за стипендия за успех въз основа на последните два семестъра, през които са имали статут на студент, а за специална стипендия – въз основа на последния един. Прехвърлените от друго висше училище студенти, които нямат два семестъра във висшето училище, в което подават формуляр за кандидатстване, представят служебна бележка или академична справка от висшето училище, откъдето идват, въз основа на която се изчислява успехът им. Аналогично се процедира и при изчисляването на успеха за специална стипендия.

7.
При кандидатстването студентите не са задължени да попълват номер на лична банкова сметка, но ако вече имат такава, е препоръчително да попълнят нейния номер (IBAN) на съответното място във формуляра. Когато бъдат класирани за стипендия за успех и/или специална стипендия, студентите, които не са попълнили номер на лична банкова сметка, са длъжни да го попълнят в сайта на проекта в тридневен срок съгласно графика на проекта. Преди попълването на номера на банковата сметка е добре студентите да проверят дали тя е актуална.
ВАЖНО! Поради създалата се изключително неприятната ситуация в някои висши училища през изминалите години, при която заради няколко студенти, които не са посочили IBAN, се изчаква и се забавят плащанията на всички останали хиляди студенти, след изтичането на тридневния срок студентите, непосочили номер на лична банкова сметка (IBAN), губят право на стипендия, независимо от причините за непосочването. Жалби в това отношение няма да се разглеждат, тъй като студентът има право да попълни IBAN още на етап кандидатстване.

8.
При попълване на статистическите данни въпросите относно социалното положение на студента са необходими при отчитане на проекта пред Европейската комисия относно това студенти с какъв статус са получили стипендии. Тъй като класирането е ЕДИНСТВЕНО ПО УСПЕХ, въпросите за социалното положение не влияят и не дават коефициент при класирането.

9.
След попълването на формуляра, чрез бутона „Изпрати” той се подава в системата и тя генерира входящ номер. Всеки формуляр има уникален номер и при каквато и да е корекция на вече попълнен формуляр, се генерира нов номер. По тази причина, след всяка корекция на вече генериран формуляр е необходимо той отново да бъде разпечатан и подаден на хартия във висшето училище. В противен случай формулярът в системата и подаденият преди това във висшето училище ще имат различни номера и баркодове и при това несъвпадение студентът няма да участва в класирането.

10.
От подменюто в секция "Онлайн кандидатстване" чрез опцията „Преглед и печат на формуляр” студентът преглежда попълнените от него формуляри за стипендия за успех и/или за специална стипендия/и и след като се увери във верността на данните, разпечатва формуляра. За правилната визуализация на формуляра е необходимо използваният компютър да има инсталирана програма за отваряне на .pdf файлове. НЕ Е НЕОБХОДИМО формулярите да се разпечатват цветно. Оцветяването е направено с цел удобство за студентите при попълването онлайн и различаване на формулярите за стипендии за успех от тези за специални стипендии.

11.
При необходимост от корекция чрез същото меню „Преглед и печат на формуляр” формулярът може да бъде изтрит и студентът да генерира нов. Реално, корекцията на формуляр се осъществява, като се изтрие вече попълнения и се попълни нов.

ВАЖНО!
– Формулярите могат да бъдат редактирани до момента, в който висшето училище не ги потвърди и заключи. След това студентът няма възможност да коригира или попълва формуляри.

12.
Студентът подписва и подава в определеното за целта звено във висшето училище разпечатания формуляр(и), където служител на висшето училище верифицира успеха и потвърждава формуляра в системата. След като служителят потвърди формуляра, студентът получава уведомление за това по e-mail. Препоръчително е студент, който не е получил уведомление на посочената от него електронна поща в обявения в графика срок, да провери във висшето училище дали формулярът му/й е верифициран, тъй като подаденият, но неверифициран формуляр лишава студента от участие в класирането.

13.
Студентът може по всяко време да направи справка за статуса на своя формуляр от персоналната си страница -> меню „Преглед и печат на формуляри”. Статусът на формуляра може да бъде "Чака одобрение от ВУ", "Потвърден" или "Отказан", съответно ако все още не е обработен от висшето училище (ВУ), ако е потвърден и заключен или ако е отказан.

ВАЖНО!
При отказан формуляр единствено висшето училище, като партньор на МОН по проекта, може да даде информация на студента за причината за отказа. В системата не се съдържа информация защо е направен отказът и по тази причина екипът от МОН не може да даде такава.

14.
Кандидатстващите за специални стипендии вписват на отделен ред във формуляра името (заглавието) на научната, изследователската или практическата разработка или художествено-творческата дейност, с която кандидатстват. На отделен ред се посочва и видът на документа, удостоверяващ това участие в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности.
При подаване на формуляра във висшето училище, студентът задължително прилага към него копие от самата разработка или, при обективна невъзможност, част от нея (задължително включваща първа и последна страница или други страници, от където да е видна темата и името на студента), а при невъзможност да се представи копие (например при разработка под формата на макет, художествен предмет или събитие и др.) – документ, издаден от висшето училище, в което се обучава студентът или в което е направена разработката, научната организация, в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена художествено-творческата дейност.
Когато от предоставеното копие от разработката или част от нея не е видно, че същата е одобрена от преподавател, ръководител на проекта и др., студентът прилага издаден от висшето училище документ, който да удостовери това. Обикновено това е служебна бележка от преподавател, ръководител на проект, от деканат или др., в зависимост от организацията, създадена в съответното висше училище.
Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и др.
Когато удостоверяващият документът е издаден от висшето училище, той не може да бъде въз основа на разработка или художествено-творческа дейност, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина/предмет или е предпоставка за завършване на даден курс (курсова работа) или обучението на студента в дадена образователно-квалификационна степен (дипломна работа). Всякакви други разработки и художествено-творчески дейности, включително и направени в рамките на дадена учебна дисциплина, са допустими за кандидатстване за специална стипендия.
Накратко – студентът не може да кандидатства за специална стипендия с курсова работа, с дипломна работа или с разработка, която е задължен да направи по даден учебен предмет или дисциплина, както и с такава, която вече е финансирана по друга линия.

ВАЖНО!
Висшето училище може да постави допълнителни изисквания от технически характер към удостоверителните документи с цел гарантиране на качеството и достоверността на разработките/дейностите, с които се кандидатства (например заверка от определено длъжностно лице, представяне на цялата разработката на хартиен или оптичен носител и др.), като тези допълнителни изисквания не могат да противоречат на Инструкцията на министъра или да създават значителни неудобства за студентите.

15.
Студентите, които се обучават едновременно в повече от една специалност (в едно или в различни висши училища), имат право да кандидатстват за стипендия за успех само въз основа на успеха на една от изучаваните от тях специалности по техен избор и да получават само една стипендия за успех (3 месеца) в рамките на семестъра.
Студентите могат да получат до 5 (пет) специални стипендии на семестър, ако имат повече от едно участие в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности в областта, в която се обучават. За всяка разработка/участие се попълва отделен формуляр.
При едновременно обучение по две специалности (в едно или в различни висши училища), за специална стипендия може да се кандидатства и по двете специалности, като общият брой получени специални стипендии по двете специалности не може да надвишава 5 (пет).

ВАЖНО!
– Единственият начин за кандидатстване за стипендия за успех и/или за специална стипендия по проект „Студентски стипендии” е онлайн през настоящата интернет страница и последващо подаване на генерирания формуляр на хартия във висшето училище. Няма възможност студентът да получи празен формуляр от висшето училище и да го попълни на ръка.

Преди да поставите въпрос, моля прочетете секцията „Въпроси”, където има отговори на най-често задаваните въпроси. Моля, използвайте e-mail адреса eurostipendii@mon.bg само за технически въпроси, свързани със софтуера за кандидатстване, като посочите Вашите лични данни и опишете подробно конкретния технически проблем. По всички останали въпроси се обръщайте към Вашето висше училище или посетете страницата на проекта във Facebook, където най-често тези въпроси вече са зададени и са получили отговор.


Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.