ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

КЛАСИРАНЕТО
Е
ПУБЛИКУВАНО

26843

формуляра
Untitled Document

Списък на приоритетните професионални направления

Приложение № 2 към чл. 7 на Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г.

№ по ред
Код на ПН
Професионално направление
1.
1.1.
Теория и управление на образованието
2.
1.2.
Педагогика
3.
1.3.
Педагогика на обучението по ...
4.
4.1.
Физически науки
5.
4.2.
Химически науки
6.
4.3.
Биологически науки
7.
4.4.
Науки за земята
8.
4.5.
Математика
9.
4.6.
Информатика и компютърни науки
10.
5.1.
Машинно инженерство
11.
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика
12.
5.3.
Комуникационна и компютърна техника
13.
5.4.
Енергетика
14.
5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация
15.
5.6.
Материали и материалознание
16.
5.7.
Архитектура, строителство и геодезия
17.
5.8.
Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
18.
5.9.
Металургия
19.
5.10.
Химични технологии
20.
5.11.
Биотехнологии
21.
5.12.
Хранителни технологии
22.
5.13.
Общо инженерство
23.
6.1.
Растениевъдство
24.
6.2.
Растителна защита
25.
6.3.
Животновъдство
26.
6.4.
Ветеринарна медицина
27.
6.5.
Горско стопанство
28.
8.1.
Теория на изкуствата
29.
8.2.
Изобразително изкуство
30.
8.3.
Музикално и танцово изкуство
31.
8.4.
Театрално и филмово изкуство
32.
9.2.
Военно дело