30292  формуляра

ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ
от 1 април 2015
до 28 април 2015

Европейски стипендии, евростипендии

ПОДАДЕНИ ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ
ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА

Висше училище
Подадени формуляри за стипендии за успех до момента
Подадени формуляри за специални стипендии до момента
Аграрен Университет - Пловдив 256 21
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 94 13
Академия на министерството на вътрешните работи 84 21
Американски университет в България 106 3
Бургаски Свободен Университет 128 69
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 319 48
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 969 124
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" 262 190
Висше строително училище "Любен Каравелов" 61 26
Висше транспортно училище Тодор Каблешков 81
Висше Училище Международен колеж - Албена, Добрич 43 4
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 287 21
Висше училище по застраховане и финанси 21 1
Военна академия "Георги Стойков Раковски" 48 8
Европейски колеж по икономика и управление 40 7
Европейски Политехнически Университет 20 12
Икономически университет - Варна 1618 104
Колеж по икономика и администрация - град Пловдив 36 2
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София 21 7
Колеж по телекомуникации и пощи 46
Лесотехнически университет 238 18
Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна 638 121
Медицински университет - гр. Плевен 233 35
Медицински университет - Пловдив 449 24
Медицински университет - София 1108 148
Международно висше бизнес училище 45
Минно Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" 134 10
Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново 165 63
Национална художествена академия 174 36
Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство "Кръстьо Сарафов" 71 25
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" 157 14
Национална спортна академия "Васил Левски" 318 78
Нов български университет 884 196
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 2246 77
Русенски Университет "Ангел Кънчев" 829 105
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 3913 276
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов 980 362
Театрален колеж "Любен Гройс" 5
Технически университет - Варна 620 90
Технически университет - Габрово 296 41
Технически Университет - София 1368 122
Тракийски Университет 576 74
Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас 468 56
Университет за национално и световно стопанство - София 2919 203
Университет по архитектура, строителство и геодезия 359 49
Университет по библиотекознание и информационни технологии 276 22
Университет по хранителни технологии - Пловдив 384 155
Химикотехнологичен и металургичен университет-София 187 85
Частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по туризъм" -Благоевград 15 8
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 917 120
Югозападен университет "Неофит Рилски" 1243 243

Право да кандидатстват по проекта имат студентите в редовна форма на обучение (субсидирано или срещу заплащане), без студентите в първи семестър за дадената образователно квалификационна степен.

Презентация на проект „Студентски стипендии“

ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ" 2012-2015

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.