30350  формуляра

онлайн кандидатстване от 08.12.2014 г. 00:00 ч
до 13.01.2015 г. 23:59 ч

Европейски стипендии, евростипендии

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ
ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА

Висше училище Стипендии за успех Специални стипендии
1 Аграрен Университет - Пловдив  172 86
2 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 38 19
3 Академия на министерството на вътрешните работи - София 30 15
4 Американски университет в България - Благоевград 63 31
5 Бургаски свободен университет  45 23
6 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"  177 88
7 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"  334 167
8 Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна 98 49
9 Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 36 18
10 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 50 25
11 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив 65 32
12 Висше училище по застраховане и финанси - София 21 10
13 Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София 7 3
14 Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив 29 14
15 Европейски политехнически университет - Перник 20 10
16 Икономически университет - Варна  544 272
17 Колеж по икономика и администрация - Пловдив  29 15
18 Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София  13 6
19 Колеж по телекомуникации и пощи - София 26 13
20 Колеж по туризъм - Благоевград  12 6
21 Лесотехнически университет - София 128 64
22 Медицински университет - Плевен  85 43
23 Медицински университет - Пловдив  216 108
24 Медицински университет - София  414 207
25 Медицински университет" Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна  207 103
26 Международно висше бизнес училище - Ботевград 16 8
27 Международен колеж - Албена, Добрич  41 20
28 Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 94 47
29 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново  90 45
30 Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" 37 19
31 Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 42 21
32 Национална спортна академия "Васил Левски" - София 138 69
33 Национална художествена академия - София 63 32
34 Нов български университет - София 497 248
35 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  782 391
36 Русенски Университет "Ангел Кънчев"  330 165
37 Софийски университет "Св. Климент Охридски"  1 004 502
38 Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов  315 157
39 Театрален колеж "Любен Гройс" - София 4 2
40 Технически университет - Варна  225 113
41 Технически университет - Габрово  116 58
42 Технически Университет - София  622 311
43 Тракийски университет  Стара Загора 235 118
44 Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  164 82
45 Университет за национално и световно стопанство - София  944 472
46 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 193 97
47 Университет по библиотекознание и информационни технологии 101 51
48 Университет по хранителни технологии - Пловдив  177 88
49 Химикотехнологичен и металургичен университет - София  95 48
50 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"  303 152
51 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 515 258
  ВСИЧКО: 10 002 5 001

 

ПОДАДЕНИ ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ
ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА

Висше училище
Подадени формуляри за стипендии за успех до момента
Подадени формуляри за специални стипендии до момента
Аграрен Университет - Пловдив 274 43
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 119 20
Академия на министерството на вътрешните работи 81 3
Американски университет в България 211 17
Бургаски Свободен Университет 127 13
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 465 163
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 960 266
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" 241 66
Висше строително училище "Любен Каравелов" 94 31
Висше транспортно училище Тодор Каблешков 71 17
Висше Училище Международен колеж - Албена, Добрич 49 11
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 134 1
Висше училище по застраховане и финанси 40
Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Европейски колеж по икономика и управление 42 3
Европейски Политехнически Университет 26 5
Икономически университет - Варна 1482 228
Колеж по икономика и администрация - град Пловдив 25
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София 16 9
Колеж по телекомуникации и пощи 22
Лесотехнически университет 272 61
Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна 651 93
Медицински университет - гр. Плевен 262 76
Медицински университет - Пловдив 519 71
Медицински университет - София 1141 266
Международно висше бизнес училище 43
Минно Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" 127 14
Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново 228 81
Национална художествена академия 210 45
Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство "Кръстьо Сарафов" 56 18
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" 107 35
Национална спортна академия "Васил Левски" 296 145
Нов български университет 1036 262
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 2046 122
Русенски Университет "Ангел Кънчев" 825 234
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2517 390
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов 975 270
Театрален колеж "Любен Гройс" 1
Технически университет - Варна 570 123
Технически университет - Габрово 248 51
Технически Университет - София 1300 233
Тракийски Университет 720 106
Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас 357 98
Университет за национално и световно стопанство - София 2820 281
Университет по архитектура, строителство и геодезия 430 133
Университет по библиотекознание и информационни технологии 259 40
Университет по хранителни технологии - Пловдив 346 106
Химикотехнологичен и металургичен университет-София 174 98
Частно висше училище - самостоятелен колеж с наименование "Колеж по туризъм" със седалище Благоевград 16 14
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 768 271
Югозападен университет "Неофит Рилски" 1377 541

Право да кандидатстват по проекта имат студентите в редовна форма на обучение (субсидирано или срещу заплащане), без студентите в първи семестър за дадената образователно квалификационна степен.

Презентация на проект „Студентски стипендии“


Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.