Европейски стипендии, евростипендии

Често задавани въпроси

КАНДИДАТСТВАНЕ

Въпрос: Мога ли да кандидатствам за специална стипендия по проект „Студентски стипендии“ със сертификата от проведената практика по проект „Студентски практики”?
Отговор: Не, не можете, тъй като проект „Студентски практики” също е финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и за проведената практика Вие получавате възнаграждение по посочения проект.

Въпрос: За вход в сайта и кандидатстване трябва ли да се прави нова регистрация или мога да използвам регистрацията от миналата година?
Отговор:
Не можете да използвате регистрацията от миналата учебна година. За зимния семестър на учебната 2015/2016 година входът в сайта и кандидатстването става с изцяло нова регистрация.

Въпрос: Могат ли студенти в първи курс (бакалавър или магистър) да кандидатстват за стипендии и как се изчислява успехът им?
Отговор:
Според условията на проекта чл.2 (4) "Студентите в първи курс на обучение за образователно-квалификационни степени бакалавър и магистър могат да получават стипендии от втория семестър на своето обучение.". Ако през настоящия зимен семестър те са втори семестър, успехът се изчислява само въз основа на оценките от първия семестър.

Въпрос: Студентите от кои специалности имат право да кандидатстват за специални стипендии?
Отговор: Студентите от всички специалности, без изключения, имат право да кандидатстват за специални стипендии.

Въпрос: Интересува ме в полето "вид и номер на документа", какво точно трябва да напиша. Все още нямам номер на служебната бележка, мога ли да го напиша върху формуляра на ръка?
Отговор: Не трябва да се добавя нищо на ръка върху хартиения формуляр на студента. Ако нямате номер, не пишете номер, а само вида на документа. Само служител от висшето училище, който обработва формулярите има право да пише върху формуляра, както и да редактира данни в онлайн системата. Затова, ако трябва да се добави номер, служителят ще го направи.

Въпрос: Сесията ми още не е свършила, не знам дали няма да имам невзети изпити. Имам ли право на стипендия и как да си изчисля успеха?
Отговор: Няма значение дали е приключила или не сесията за настоящия семестър, тъй като успехът се изчислява въз основа на оценките от предходните два семестъра – за стипендия за успех, и от предходния един – за специална стипендия.

Въпрос: Какво означава "други хора в неравностойно положение"?
Отговор: Категорията „Други хора в неравностойно положение” включва лица в крайна бедност, социално изключени лица, деца, които не посещават учебни заведения, бивши затворници, лица търсещи убежище и имигранти второ поколение.

Въпрос: Какво се разбира под "мигрант"?
Отговор: „Мигранти” са всички кандидатстващи за стипендии, които се намират на територията на страната, но са родени в държава извън Европейския съюз. Лицата, които кандидатстват за статут на бежанец се записват в категорията „други хора в неравностойно положение”.

Въпрос: Как мога да направя корекция във формуляр?
Отговор: Не могат да се извършват корекции върху същия формуляр. Необходимо е да изтриете формуляра от системата, което ще го направи невалиден, след което да попълните нов с правилните данни. Ще бъде генериран нов формуляр с нов входящ номер и баркод. Ако срокът за подаване на формуляри е изтекъл, Вие не можете да изтриете формуляра и корекция може да направи само висшето училище.

Въпрос: Какво се има предвид във въпроса „Получавали ли сте стипендия по реда на ПМС 90/2000 г. през предходния семестър?
Отговор: Въпросът е със статистически характер и не влияе на класирането. Отнася се за Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите в редовна форма на обучение, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

Въпрос: Мога ли да кандидатствам за стипендия с невзет изпит?
Отговор:
Не, не можете. Съгласно условията на проект "Студентски стипендии", стипендии за успех и специални стипендии могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват.

Въпрос: По какъв начин се изчислява успехът? Възможно ли е в различните университети да се изчислява по различен начин?
Отговор: Относно метода за изчисляване на успеха следва да се обърнете към инспекторите от Вашето висше училище, тъй като те ще верифицират формулярите. Евентуална разлика в начина на изчисляване на успеха в различните висши училища е без значение, защото в рамките на една и съща специалност той следва да се изчислява по един и същ начин, а класирането за стипендии се извършва поотделно за всяка специалност и всички студенти в нея са поставени при равни условия.

Въпрос: Студент съм в специалност, която е редовно платено обучение, а не държавна поръчка. Мога ли да кандидатствам за тези европейски стипендии?
Отговор: Съгласно правилата и условията на проект „Студентски стипендии”, право да кандидатстват за стипендия за успех и/или за специална стипендия имат студентите в редовна форма на обучение, без значение дали обучението е субсидирано от държавата или е срещу заплащане.

Въпрос: Може ли да дадете повече разяснения за подаването на заявленията във висшето училище чрез упълномощено лице?
Отговор: В случай че студентът няма възможност да подаде формуляра във висшето училище лично, той може да упълномощи свой представител да извърши това. Пълномощното трябва да се покаже при подаване на документите, но висшето училище няма право да задържи оригинала. Висшето училище следва да изиска копие от пълномощното и да го приложи към подадените документи с цел последваща проверка от МОН и органи на ЕК. С едно пълномощно може да се подават формуляри за всички семестри, за стипендия за успех и за специална стипендия.
Съществуват различни хипотези на упълномощаване:
1. В общия случай, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, „пред административните органи гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации“.
2. Особен случай е когато лицето се представлява от негов родител, дете или съпруг. Тогава, съгласно чл. 33 от Гражданския процесуален кодекс, „пълномощниците се легитимират с пълномощно, подписано от страната“, т.е. не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено. Обърнете внимание, че обикновено писмено пълномощно (без нотариална заверка) е допустимо само ако упълномощеното лице е родител, дете или съпруг на студента, а не брат, сестра и др.
3. В случай че студентът вече е направил т.н. генерално пълномощно, което дава право на неговия представител да извършва всякакви действия, не е необходимо специално ново упълномощаване за подаване на формуляра във висшето училище, а това може да стане с генералното пълномощно.


БАНКОВИ СМЕТКИ

Въпрос: Защо трябва да посоча IBAN в избрана от висшето училище банка. Това не нарушава ли правата ми?
Отговор: Изплащането на сумите по проект "Студентски стипендии" е само по банков път като средствата се превеждат от МОН на висшето училище, а то ги превежда на студентите. Обикновено висшето училище има договор с една определена банка, която управлява и поддържа банковата му сметка. Извършването на масови плащания изисква спазване на определени условия и процедури, които са договорени между банката и счетоводството на висшето училище. Освен това таксата на банката за извършване на плащане към вас е за сметка на висшето училище.

Въпрос: В падащото меню за избор на банка имам само една възможна. Искам да посоча друга банка.
Отговор: Това означава, че висшето училище работи само с тази банка и сте длъжни да посочите банкова сметка в нея. Причините може да прочетете от горния отговор на въпроса "Защо трябва да посоча IBAN в избрана от висшето училище банка".

Въпрос: В какъв срок и как трябва да посоча банкова сметка, ако не съм я въвел при подаването на формуляра?
Отговор:
Добавянето на банкова сметка става до 4 декември 2015 г., 23:59 часа чрез настоящия сайт. Влезте в персоналната си страница, меню "Добавяне на сметка", изберете банка от падащото меню и въведете сметката. Може да проверите дали сметката е добавена като прегледате формуляра си от PDF иконата в меню "Преглед на формуляр". Студентите, непосочили IBAN до 4 декември 2015 г. губят право на стипендия.

Въпрос: След като въведа сметката в сайта необходимо ли е да ходя до университета, за да дам там банковата сметка?
Отговор: След като въведете сметката в сайта не е необходимо да ходите до Вашето висше училище – то ще получи банковата ви сметка автоматично от системата.

Въпрос: Задължително ли банковата сметка трябва да е на мое име? Става ли да посоча сметката на майка ми (баща ми/сестра ми/баба ми и др.), която е в същата банка?
Отговор: Банковата сметка задължително трябва да е на Ваше име, за да има съответствие с Вашето ЕГН. При превеждането на сумите освен IBAN банките изискват ЕГН и ако се окаже, че сметката не е Ваша, сумата няма да бъде изплатена, а ако е изплатена - трябва да бъде възстановена. Разминаването със сигурност ще бъде установено от поименната справка, която банката дава на висшето училище.

Въпрос: Мога ли да посоча същата сметка в молбата за европейска стипендия, която съм разкрила за стипендията ми по успех?
Отговор: Да, можете.


ПОТВЪРЖДАВАНЕ

Въпрос: След като съм кандидатствал online необходимо ли е да подам документи на хартиен носител в университета?
Отговор: Да. На този етап само висшето училище разполага с най-актуалната информация за студентското ви положение и може да провери декларирания успех. Подаването на документи на хартиен носител и тяхното верифициране от висшето училище е задължително условие, за да бъдете включени в класирането.

Въпрос: Може ли да се кандидатства чрез попълнен формуляр на ръка, и ако да - откъде се вземат бланките?
Отговор: Кандидатстването е задължително чрез попълване на формуляр в настоящия сайт и генериране на такъв (в PDF формат), който трябва да разпечатате, подпишете и подадете във висшето училище. Така се спестява допълнителното въвеждане на същите данни в система, а времето за обработка се ускорява изключително. При попълнения на ръка формуляр няма как да ви бъде издаден уникален национален входящ номер и баркод.

Въпрос: Какви данни може да коригира висшето училище, и какви - не?
Отговор: Служителите, които обработват формулярите през информационната система във висшите училища могат да коригират следните данни: успех, брой месеци, факултетен номер, специалност, факултет, ОКС, година на обучение, банка и банкова сметка, а във формуляра за специална стипендия - и вид и № на документа. Висшите училища не могат да коригират лични данни, статистически данни и вида на формуляра - за стипендия за успех или за специална стипендия.

Въпрос: Виждам, че формулярът ми е потвърден, но успехът се различава от декларирания от мен. Моля проверете и отстранете грешката - искам успеха да ми бъде преизчислен.
Отговор: Потвърждаването на успех и промяната на успех става единствено от служителите, които обработват формулярите във висшето училище. Ако сте сигурни, че потвърдения успех не е верен, проверете на място във висшето училище каква е причината, за да бъде отстранена грешката, ако има такава.

Въпрос: Получих имейл, че формулярът ми е отключен/неодобрен. Защо?
Отговор: Проверете във висшето училище каква е причината формулярът да не е одобрен/отключен.

Въпрос: Не съм получил имейл с потвърждение на формуляра ми, а мои колеги са получили. Как да разбера дали всичко е наред и дали формуляра ми е потвърден?
Отговор: Не е задължително условие да получите имейл, за да участвате в класирането. Поради редица технически причини може да не получите имейл за потвърдения формуляр. Проверете статуса на формуляра в персоналната ви страница - меню „Преглед на формуляр”. Това е актуалната информация за състоянието на формулярите, и ако виждате че формулярът ви е потвърден, значи е наред, и участвате в класирането.

Въпрос: Получих имейл, че формулярът ми за стипендия е потвърден. Какво означава това? Това означава ли, че съм класиран?
Отговор: Това означава, че формулярът е потвърден от служител на висшето училище и е заключен от изтриване. По този начин се гарантира, че сте допуснат до участие в класирането с потвърдения успех.

 

КЛАСИРАНЕ

Въпрос: Трябва ли да получа имейл, че съм класиран за стипендия?
Отговор: Не се изпращат имейли с резултатите от класирането. Проверката става след вход в персоналната ви страница на сайта eurostipendii.mon.bg меню "Преглед на формуляр".

Въпрос: Защо не съм класиран, след като съм студент с ниски доходи/инвалид/без родител и др.?
Отговор: Класирането е само по успех за определените места по специалности, а не по социални критерии.

Въпрос: Защо не съм класиран/а, при положение че имам висок успех? Какъв е критерия за класиране?
Отговор: Успехът ви е под минималния, който е необходим за класиране във Вашата специалност. Класирането се извършва чрез подреждане по низходящ ред на успеха на всички формуляри за съответната специалност (факултет – за специалните стипендии) до запълване на посочената от висшето училище квота.

Въпрос: Изпуснах срока за онлайн кандидатстване по уважителни причини, мога ли да кандидатствам, като попълня формуляр на ръка?
Отговор:
Задължително условие, за да кандидатствате, е да имате попълнен онлайн формуляр до 12 ноември 2015 г. (четвъртък), 23:59 часа. Независимо от причините, поради които сте изпуснали срока, не можете да кандидатствате

Въпрос: Подадох формуляр за специална стипендия, вместо за стипендия за успех. Възможно ли е да ми се коригира формуляра?
Отговор:
Не е възможно. Единственият начин е попълване на нов формуляр, но преди 12 ноември 2015 г. (четвъртък), 23:59 часа, тъй като след крайния срок не се допуска подаване на нови формуляри.

Въпрос: Как и къде ще бъде обявено класирането. Как да разбера дали съм класиран?
Отговор:
Класирането за стипендии ще бъде обявено в този сайт на 1 декември 2015 г. Всеки ще види класирането си, след като влезе в своя акаунт.

Въпрос: Влияят ли на класирането за стипендия отговорите на въпросите от статистически характер?
Отговор:
За класирането за стипендия има значение само студентското ви положение и успеха. Останалите въпроси със статистически характер са необходими на МОН за отчитане на проекта пред финансиращите институции.

 

За технически проблеми, свързани с кандидатстването, пишете на: eurostipendii@mon.bg като посочите Вашите данни и опишете подробно конкретния проблем.
Преди да зададете въпрос потърсете неговия отговор тук, както и във фейсбук страницата на проекта.
Няма да бъде отговаряно на въпроси, чиито отговори са публикувани в настоящата страница!
Въпроси може да задавате и в нашата страница във Facebook

 


Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.