ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

ПРОЕКТЪТ Е
ПРИКЛЮЧИЛКЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2017-2018 г.

Вид класиране:
Висше училище:

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТИПЕНДИИТЕ
ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2017-2018 г.

Висше училище:


 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на стипендиите за успех и за специални постижения за ЗИМЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2017/2018 година по проект "Студентски стипендии - фаза 1", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Висше училище  Брой стипендии за специални постижения за зимен семестър на 2017/2018 Брой стипендии за успех за зимен семестър на учебната 2017/2018
1 Аграрен университет - Пловдив  86 190
2 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив  13 35
3 Академия на Министерството на вътрешните работи - София  17 9
4 Американски университет в България - Благоевград  26 11
5 Бургаски свободен университет  17 17
6 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"  44 47
7 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"  125 197
8 Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна  54 143
9 Висше строително училище "Любен Каравелов" - София  10 25
10 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София  9 16
11 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив  4  
12 Висше училище по застраховане и финанси - София  19  
13 Висше училище по мениджмънт - Варна 12 2
14 Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив 16  
15 Висше училище по телекомуникации и пощи - София 15 30
16 Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София  1 0
17 Европейски политехнически университет - Перник  1 2
18 Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив 4  
19 Икономически университет - Варна  144 22
20 Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София  2  
21 Колеж по туризъм - Благоевград  3  
22 Лесотехнически университет - София  46 114
23 Медицински университет - Плевен  51  
24 Медицински университет - Пловдив  125  
25 Медицински университет - София   241  
26 Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна  119  
27 Международно висше бизнес училище - Ботевград   1  
28 Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София  34 90
29 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново  47 93
30 Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София  17 44
31 Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София  12 32
32 Национална спортна академия "Васил Левски" - София  54 35
33 Национална художествена академия - София  20 54
34 Нов български университет - София  184 253
35 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  254 441
36 Русенски университет "Ангел Кънчев"  102 164
37 Софийски университет "Св. Климент Охридски"  390 536
38 Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов  77  
39 Театрален колеж "Любен Гройс" - София  1 3
40 Технически университет - Варна  72 184
41 Технически университет - Габрово  39 86
42 Технически университет - София  214 545
43 Тракийски университет - Стара Загора  98 137
44 Университет за национално и световно стопанство - София  369  
45 Университет по архитектура, строителство и геодезия - София  73 194
46 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София  28 24
47 Университет по хранителни технологии - Пловдив  69 140
48 Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  50 75
49 Химикотехнологичен и металургичен университет - София  20 52
50 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"  101 213
51 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград  151 162
  Брой ОБЩО: 3 681 4 417

 

ПОДАДЕНИ ОНЛАЙН ФОРМУЛЯРИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

Висше училище
Подадени формуляри за стипендии за успех до момента
Подадени формуляри за стипендии за специални постижения до момента
Аграрен Университет - Пловдив 207 57
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 116 31
Академия на министерството на вътрешните работи 15 83
Американски университет в България 32 57
Бургаски Свободен Университет 47 35
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 137 259
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 578 449
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" 416 251
Висше строително училище "Любен Каравелов" 74 22
Висше транспортно училище Тодор Каблешков 36 10
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 4
Висше училище по застраховане и финанси 4
Висше училище по мениджмънт - Варна 6 16
Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив 20
Висше училище по телекомуникации и пощи - София 70 61
Военна академия "Георги Стойков Раковски" 11
Европейски Политехнически Университет
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив 4
Икономически университет - Варна 72 213
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София 2
Лесотехнически университет 330 83
Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна 472
Медицински университет - гр. Плевен 152
Медицински университет - Пловдив 190
Медицински университет - София 719
Международно висше бизнес училище 3
Минно Геоложки Университет "Св. Иван Рилски" 176 31
Национален военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново 257 98
Национална художествена академия 205 105
Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство "Кръстьо Сарафов" 142 104
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" 118 68
Национална спортна академия "Васил Левски" 46 207
Нов български университет 631 595
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 1360 402
Русенски Университет "Ангел Кънчев" 468 308
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 1494 658
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов 233
Театрален колеж "Любен Гройс" 6
Технически университет - Варна 547 166
Технически университет - Габрово 188 118
Технически Университет - София 1472 233
Тракийски Университет 401 263
Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас 223 248
Университет за национално и световно стопанство - София 1178
Университет по архитектура, строителство и геодезия 523 141
Университет по библиотекознание и информационни технологии 79 44
Университет по хранителни технологии - Пловдив 207 101
Химикотехнологичен и металургичен университет-София 174 45
Частно висше училище - "Колеж по туризъм" -Благоевград 4
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 650 265
Югозападен университет "Неофит Рилски" 443 570

Право да кандидатстват по проекта имат студентите в редовна форма на обучение (субсидирано или срещу заплащане), без студентите в първи семестър за дадената образователно квалификационна степен.