ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

КЛАСИРАНЕТО Е
ПУБЛИКУВАНО

Untitled Document
Уважаеми студенти,
При регистрация от падащото меню студентът избира вида личен идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ или друг номер) в зависимост от неговото гражданство или статут на постоянно или временно пребиваващ чужденец, и въвежда факултетен номер. Системата извършва справка с базите данни в „Регистъра на действащите и прекъсналите студенти”, поддържан от МОН, и, при наличие на съвпадение, показва наличните за съответния студент данни. При липса на данни системата предлага възможност за повторен опит, в случай че е студентът е допуснал грешка при въвеждане на данните. Ако и при следващи опити студентът не бъде открит в системата, следва да провери в своето висше училище дали и с какви данни е подаден към Регистъра на действащите и прекъснали студенти.
В случай че изобщо не е подаден от висшето училище към Регистъра, студентът трябва да направи нова регистрация на несъществуващ студент и сам да попълни всички полета от формуляра (имена, висше училище, факултет и т.н.).
След това кандидатстването се извършва по стандартния ред.

Регистрация на студент