ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ
ОТ 28 НОЕМВРИ 2016
ДО 15 ЯНУАРИ 2017

18048

формуляра
Untitled Document
Уважаеми студенти,
При регистрация от падащото меню студентът избира вида личен идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ или друг номер) в зависимост от неговото гражданство или статут на постоянно или временно пребиваващ чужденец, и въвежда факултетен номер. Системата извършва справка с базите данни в „Регистъра на действащите и прекъсналите студенти”, поддържан от МОН, и, при наличие на съвпадение, показва наличните за съответния студент данни. При липса на данни системата предлага възможност за повторен опит, в случай че е студентът е допуснал грешка при въвеждане на данните. Ако и при следващи опити студентът не бъде открит в системата, следва да провери в своето висше училище дали и с какви данни е подаден към Регистъра на действащите и прекъснали студенти.
В случай че изобщо не е подаден от висшето училище към Регистъра, студентът трябва да направи нова регистрация на несъществуващ студент и сам да попълни всички полета от формуляра (имена, висше училище, факултет и т.н.).
След това кандидатстването се извършва по стандартния ред.

Регистрация на студент