29040  формуляра

КЛАСИРАНЕТО
Е ПУБЛИКУВАНО!

Европейски стипендии, евростипендии

Вход в системата за висши училища
Код на ВУ или потребител
Парола:
Кода от картинката:
   
 

 

Презентация на проект „Студентски стипендии“

ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ" 2012-2015

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”.