ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

ПРОЕКТЪТ Е
ПРИКЛЮЧИЛ

Untitled Document

Уважаеми студенти,

На 29 март 2018 г. приключи проект „Студентски стипендии – фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

От 2016 г. насам в рамките на проекта общо 41 501 студенти получиха стипендии за успех и за специални постижения, а изплатените средства са над 27 млн. лв. За изминалите четири академични семестъра броят на студентите, получили стипендии за успех е 31 102, а 9399 студенти получиха общо 24 095 стипендии за специални постижения. Подробна информация за постигнатото по време на изпълнението на проекта може да бъде намерена в презентацията по-долу.

Целта, която бе поставена през 2016 г., когато в началото проектът бе предвиден да се реализира само в рамките на 3 семестъра, бе общо 20 000 студенти да получат стипендии. А с планираната втора фаза този брой трябваше да нарасне на 30 000. В края на третия семестър обаче броят вече бе 28 000, което доведе до вземане на решение тази първа фаза на проекта да се удължи с още един семестър, като се добави допълнителен финансов ресурс, и да не се реализира втора такава, тъй като индикаторите, заложени в Оперативната програма ще бъдат постигнати и надхвърлени само в рамките на една фаза. Така за четирите семестъра на проекта над 31 000 студенти получиха стипендии за успех и почти 10 000 за специални постижения. Много над планираните индикатори на Оперативната програма. Това е и причината да не е възможно повече проектът да продължи в същия вид.

Това обаче не означава, че в рамките на Оперативната програма няма да има и други проекти и форми за подпомагане на висшето образование и науката. На интернет страницата на ОП НОИР можете да се информирате за всички възможности, които еврофондовете предлагат към дадения момент.

В допълнение, веднага след края на проекта, от втория семестър на настоящата учебна година започна да се прилага новият ред в ПМС 90/2000 г. за предоставяне на допълнителни стипендии на студентите, обучаващи се в специалности от приоритетните професионални направления. Повече информация за това можете да получите от Вашите висши училища.

Екипът на проекта пожелава на всички Вас здраве и успехи в обучението и бъдещата професионална кариера!


Отчет на резултатите от изпълнението на проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1” - презентация