ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003-0001
„СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“

ПРОЕКТЪТ Е
ПРИКЛЮЧИЛ

Untitled Document

УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

(Моля, прочетете указанията до края преди да започнете нова регистрация и кандидатстване. Запознайте се предварително и с утвърдената от министъра на образованието и науката Инструкция за условията и реда за предоставяне на стипендии по проекта и собствените правила на висшите училища за предоставянето на стипендии за специални постижения и обърнете внимание на често задаваните въпроси)От 27 ноември 2017 г. до 14 януари 2018 г. студентите могат да кандидатстват чрез настоящата интернет страница за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за зимния семестър на учебната 2017/2018 година. След регистрация студентът може да попълни следните отделни формуляри:

- формуляр за кандидатстване за стипендия за успех – в син цвят (буква А)
- формуляр за кандидатстване за стипендия за специални постижения – в червен цвят (буква Б)


ВАЖНО! Цветовете на формулярите са само с цел улесняване кандидатстването през интернет страницата на проекта и при подаване във висшите училища не е необходимо формулярите да бъдат разпечатвани цветно!
Кандидатстването за стипендии по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1” се осъществява по следния начин:

1. Студентът се регистрира в системата от началната страница чрез бутона „Нова регистрация”.

ВАЖНО! Независимо дали студентът е кандидатствал и получавал стипендии през предходния семестър или през изминалата учебна година, задължителна е нова регистрация, за да се кандидатства за стипендии през настоящата кампания.

2. При регистрация от падащото меню студентът избира вида личен идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ или друг номер), в зависимост от неговото гражданство или статут на постоянно или временно пребиваващ чужденец, и въвежда факултетен номер. Системата извършва справка с базите данни в „Регистъра на действащите и прекъсналите студенти”, поддържан от МОН, и при наличие на съвпадение показва наличните за съответния студент данни. При липса на данни системата предлага възможност за повторен опит, в случай че студентът е допуснал грешка при въвеждане на данните. Ако и при следващи опити студентът не бъде открит в системата, следва да провери в своето висше училище дали и с какви данни е подаден към Регистъра на действащите и прекъснали студенти. Студентите, които през настоящия зимен семестър са в първи курс, първи семестър, не фигурират в системата, тъй като нямат право да кандидатстват по проекта.

В случай че изобщо не е подаден от висшето училище към Регистъра или е подаден с погрешен ЕГН, ЛНЧ или друг номер, студентът трябва да направи нова регистрация на несъществуващ студент (от съответния линк) и сам да попълни ръчно всички полета с данни от формуляра (имена, висше училище, факултет и т.н.). След това кандидатстването се извършва по стандартния ред. Желателно е студентът да уведоми висшето си училище, че данните му липсват в регистъра, тъй като това влияе на студентския му статус.

При регистрация студентът следва да попълни статистически данни съгласно Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013г., стр. 320—469).

Статистическите данни не оказват никакво влияние върху класирането, но са задължителни за попълване, тъй като въз основа на тях се отчита изпълнението на индикаторите по проекта и на цялата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020. Тъй като класирането е ЕДИНСТВЕНО ПО УСПЕХ, въпросите за социалното положение не влияят и не дават коефициент при класирането.

3. След успешна регистрация студентът получава потвърждение на e-mail и има възможност за вход в системата с ЕГН, ЛНЧ или друг номер и парола.

ВАЖНО! При регистрацията требва да се даде реален e-mail адрес, тъй като на него се получават всички последващи нотификации, както и възстановяването на паролата.

4. Секцията "Кандидатстване" на сайта представлява персонална страница с възможности за попълване и редакция на лични данни, статистически данни, подаване на нов формуляр за стипендия за успех, формуляри за стипендия за специални постижения, разпечатване или анулиране на вече попълнените формуляри и др.

5. При подаване на нов формуляр за стипендия за успех и/или за стипендия за специални постижения студентът попълва само тези данни, които не са попълнени автоматично от системата (успех, наименование на разработка и т.н.).

В края на формуляра студентът декларира, че дава съгласие личните му данни да бъдат обработвани единствено и само за целите на проекта.

Във формуляра за стипендия за специални постижения студентът декларира също така, че разработката/дейността, с която кандидатства, не е получила финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма. Непопълването на някое поле не позволява генериране, преглед и разпечатване на формуляр.

ВАЖНО! Студент може да получи до 3 (три) стипендии за специални постижения на семестър. При едновременно обучение по две специалности, за стипендии за специални постижения може да се кандидатства и по двете специалности, като общият брой получени стипендии за специални постижения не може да надвишава 3 (три).

Ако студентът желае да кандидатства за повече от една стипендия за специални постижения, попълва отделен формуляр за всяка една. Системата позволява попълването на до 3 (три) формуляра за стипендия за специални постижения.

ВАЖНО! Кандидатстването за стипендия за специални постижения трябва да отговаря на утвърдените от висшето училище собствените правила за предоставянето на стипендии за специални постижения.

6. Изчисляването на успеха става по начин, определен от съответния факултет или висше училище, еднакъв за студентите в дадена специалност (при стипендиите за успех) и еднакъв за студентите в даден факултет/основно структурно звено (при стипендиите за специални постижения). Различните начини на изчисляване на успеха, възприети от различните факултети и висши училища, не водят до неравнопоставеност между студентите, тъй като, независимо от метода на изчисляване, в рамките на една и съща специалност (съответно факултет) успехът на всички студенти е пресметнат по еднакъв начин.

ВАЖНО! – Студентите, които не са положили успешно всички изпити по учебен план до началото на настоящия зимен семестър (т.е. имат „невзети” изпити), нямат право да кандидатстват за стипендии. Нямат право да кандидатстват за стипендии, независимо дали са положили успешно всички изпити по учебен план до момента, и студентите, чийто среден успех от предходните два семестъра (за първокурсниците, които в момента са втори семестър – от първия семестър) е по-нисък от добър 4.00 – за стипендиите за успех, и по нисък от добър 4.00 от предходния един семестър – за стипендиите за специални постижения.

За изчисляване на успеха за стипендия за успех се вземат оценките от последните два семестъра, предхождащи настоящия, а за първокурсниците, които в момента са втори семестър – само от първия семестър.
ПРИМЕР:

В общия случай изчисляването на успеха за стипендия за успех за настоящия зимен семестър на учебната 2017/2018 година. се извършва въз основа на оценките от зимния и летния семестър на предходната учебна 2017/2018 година . Студентите в първи курс, втори семестър (бакалавърска или магистърска степен), изчисляват успеха си само въз основа на изминалия летен семестър на учебната 2017/2018 година.

За изчисляване на успеха за стипендия за специални постижения се вземат оценките от предходния (един) семестър, независимо в кой курс е студентът, т.е. от изминалия летен семестър на учебната 2017/2018 година.ОСОБЕНИ СЛУЧАИ:

Студенти, които поради някаква причина нямат посочените предходни семестри (прекъснали и възстановили обучението си, обучавали се в чужбина, в друга специалност и др.), изчисляват успеха си за стипендия за успех въз основа на последните два семестъра, през които са имали статут на студент, а за стипендия за специални постижения – въз основа на последния един. Прехвърлените от друго висше училище студенти, които нямат два семестъра във висшето училище, в което подават формуляр за кандидатстване, представят служебна бележка или академична справка от висшето училище, откъдето идват, въз основа на която се изчислява успехът им.

7. При кандидатстването студентите не са задължени да попълват номер на лична банкова сметка, но ако вече имат такава, е препоръчително да попълнят нейния номер (IBAN) на съответното място във формуляра. Когато бъдат класирани за стипендия, студентите, които не са попълнили номер на лична банкова сметка, са длъжни да го попълнят в сайта на проекта в тридневен срок съгласно графика на проекта. Преди попълването на номера на банковата сметка е добре студентите да проверят дали тя е актуална.

ВАЖНО! След изтичането на тридневния срок студентите, непосочили номер на лична банкова сметка (IBAN), губят право на стипендия, независимо от причините за непосочването. Жалби в това отношение няма да се разглеждат, тъй като студентът има право да попълни IBAN още на етап кандидатстване.
8. След попълването на формуляра, чрез бутона „Изпрати” той се подава в системата и тя генерира входящ номер. Всеки формуляр има уникален номер и при каквато и да е корекция на вече попълнен формуляр, се генерира нов номер. По тази причина, след всяка корекция на вече генериран формуляр е необходимо той отново да бъде разпечатан и подаден на хартия във висшето училище. В противен случай формулярът в системата и подаденият преди това във висшето училище ще имат различни номера и баркодове и при това несъвпадение студентът няма да участва в класирането.

9. От подменюто в секция "Кандидатстване" чрез опцията „Преглед и печат на формуляр” студентът преглежда попълнените от него формуляри за стипендия за успех и/или за стипендия/и за специални постижения и след като се увери във верността на данните, разпечатва формуляра. За правилната визуализация на формуляра е необходимо използваният компютър да има инсталирана програма за отваряне на .pdf файлове. НЕ Е НЕОБХОДИМО формулярите да се разпечатват цветно. Оцветяването е направено с цел удобство за студентите при попълването онлайн и различаване на формулярите за стипендии за успех от тези за специални стипендии.

10. При необходимост от корекция чрез същото меню „Преглед и печат на формуляр” формулярът може да бъде изтрит и студентът да генерира нов. Реално, корекцията на формуляр се осъществява, като се изтрие вече попълнения и се попълни нов.

ВАЖНО! Формулярите могат да бъдат редактирани до момента, в който висшето училище не ги потвърди и заключи. След това студентът няма възможност да коригира или попълва формуляри.
11. Студентът подписва и подава в определеното за целта звено във висшето училище разпечатания формуляр(и), където служител на висшето училище верифицира успеха и потвърждава формуляра в системата. След като служителят потвърди формуляра, студентът получава уведомление за това по e-mail и чрез SMS (ако е избрал съответните опции в менюто за персонални настройки). Препоръчително е студент, който не е получил уведомление в обявения в графика срок, да провери във висшето училище дали формулярът му/й е верифициран, тъй като подаденият, но неверифициран формуляр лишава студента от участие в класирането.

12. Студентът може по всяко време да направи справка за статуса на своя формуляр от персоналната си страница -> меню „Преглед и печат на формуляри”. Статусът на формуляра може да бъде "Чака одобрение от ВУ", "Потвърден" или "Отказан", съответно ако все още не е обработен от висшето училище (ВУ), ако е потвърден и заключен или ако е отказан.

ВАЖНО! При отказан формуляр единствено висшето училище, като партньор на МОН по проекта, може да даде информация на студента за причината за отказа. В системата не се съдържа информация защо е направен отказът и по тази причина екипът от МОН не може да даде такава.
13. Кандидатстващите за стипендия за специални постижения вписват на отделен ред във формуляра името (заглавието) на научната, изследователската, практическата разработка или друг вид дейност, с която кандидатстват, съгласно утвърдените от висшето училище собствени правила за предоставяне на този вид стипендии.

При кандидатстване за стипендия за специални постижения студентите представят доказателствата за разработките или дейностите, с които кандидатстват, съгласно утвърдените от висшето училище правила.

Доказателство, освен ако друго не е утвърдено от висшето училище, може да бъде копие от самата разработка или част от нея (но задължително включваща първа и последна страница или други страници, от където да е видна темата и името на студента) или издаден от висшето училище, в което се обучава студентът или в което е направена разработката документ, документ от научната организация, в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена дейността. Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и др., ако такъв се приема съгласно утвърдените от висшето училище правила.

Когато документът по е издаден от висшето училище, в което се обучава студентът, той не може да бъде издаден въз основа на разработка или дейност, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина/предмет или е предпоставка за завършване на даден курс (курсова работа) или обучението на студента в дадена образователно-квалификационна степен (дипломна работа).

ВАЖНО! Освен ако висшето училище не е поставило изрично такова условие в утвърдените собствени правила за предоставяне на стипендии за специални постижения, няма изискване разработките или дейностите, с които студентът кандидатства за стипендии за специални постижения, да бъдат само в областта на висше образование или в професионалното направление, в което се обучава.
14. Студентите, които се обучават едновременно в повече от една специалност (в едно или в различни висши училища), имат право да кандидатстват за стипендия за успех само въз основа на успеха на една от изучаваните от тях специалности по техен избор и да получават само една стипендия за успех (5 месеца) в рамките на семестъра.

Студентите могат да получат до 3 (три) стипендии за специални постижения на семестър, ако имат повече от едно участие в научни, изследователски или практически разработки или друг вид дейности, за които могат да получават такъв вид стипендия. За всяка разработка/дейност се попълва отделен формуляр.

При едновременно обучение по две специалности (в едно или в различни висши училища), за стипендии за специални постижения може да се кандидатства и по двете специалности, като общият брой получени стипендии за специални постижения по двете специалности не може да надвишава 3 (три).

ВАЖНО! Единственият начин за кандидатстване за стипендия за успех и/или за стипендия за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1” е онлайн през настоящата интернет страница и последващо подаване на генерирания формуляр на хартия във висшето училище. Няма възможност студентът да получи празен формуляр от висшето училище и да го попълни на ръка.

ВАЖНО! Моля студентите да имат предвид, че, при необходимост, поради точно определения финансов ресурс, през последния семестър на проекта, висшите училища могат да определят допълнителни изисквания за класиране на студентите с равен минимален бал, за да се вместят в определената им квота.

Преди да поставите въпрос, моля прочетете секцията „Въпроси и отговори”, където има отговори на най-често задаваните въпроси. Моля, използвайте e-mail адреса eurostipendii@mon.bg само за технически въпроси, свързани със софтуера за кандидатстване, като посочите Вашите лични данни и опишете подробно конкретния технически проблем. По всички останали въпроси се обръщайте към Вашето висше училище или посетете страницата на проекта във Facebook, където най-често тези въпроси вече са зададени и са получили отговор.